ДОГОВІР КОМІСІЇ

№ 01/20

м. Київ «27» березня 2020 року

Фізична особа-підприємець Чередниченко Анатолій Миколайович, ідентифікаційний код 2930316156, місце знаходження: 03055, Київ, вул. Провіантська 3, оф 115, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 2 354 000 0000 012275, дата запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця 29.09.2017 року, що надалі іменується «Комітент», з однієї сторони, та

Особа, що приєдналася до Договору комісії, шляхом подання Заяви про приєднання до Договору комісії, за формою та у порядку, визначеного цим Договором, що надані іменується «Комісіонер», з іншої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона», керуючись власним волевиявленням та чинним законодавством України, укладали цей Договір про наступне:

У цьому Договорі терміни вживаються у наступному значенні:

Веб сайт Комітента: https://www.greenpost.com.ua/

Вказівка Комітента: Умова Комітента щодо порядку виконання цього Договору, викладена у цьому Договорі, або в інший спосіб, прирівняний до вказівки, викладеної у Договорі.

Домовленість сторін – усна або письмова згода Комітента та Комісіонера, досягнута щодо дій, обставин, вчинення або настання яких прямо не передбачені цим Договором та яка створює взаємні права та обов'язки, або інші правові наслідки для Сторін.

Інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено Стороною, і яка може поширюватися за бажанням (згодою) Сторони у визначеному порядку відповідно до передбачених цим Договором, іншими документами Сторони, а також законом умов, а також в інших випадках, визначених чинним законодавством;

Комерційна таємниця – інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію;

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Третя особа – фізична, або юридична особа, а в деяких випадках орган державної влади, або орган місцевого самоврядування, який не є безпосереднім учасником відносин за цим Договором, проте, має намір отримати послугу, яка надається Комісіонером за цим Договором, або отримує таку послугу, або вже отримав таку послугу, проте не виконав свого обов'язку перед Комісіонером, або відносини між ними не було припинено з інших причин.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Комісіонер зобов'язується в порядку та на умовах цього Договору за плату вчиняти правочини від свого імені, але за рахунок та на користь Комітента.

1.2. Правочином в розумінні цього Договору є вчинення Комітентом наступних дій:

укладення та виконання договорів про надання кур'єрських послуг, а також, проведення розрахунків за результатами їх виконання (далі – Правочин).

1.3. Сторони усвідомлюють, що цей Договір є договором приєднання, а отже:

умови цього Договору встановлюються Комітентом в односторонньому порядку.

форма цього Договору розміщується в електронній формі на офіційному веб-сайті Комітента.

Комісіонер приєднується до Договору шляхом подання Комітенту Заяви про приєднання до Договору комісії, за формою та у порядку, визначеного цим Договором.

Комісіонер не може пропонувати свої умови Договору, наполягати на внесенні змін до цього Договору.

1.4. Сторони усвідомлюють, що цей Договір не є публічним та до відносин за цим Договором не застосовуються положення ст. 633 Цивільного кодексу України.

1.5. Сторони усвідомлюють, що відносини, врегульовані цим Договором не носять характеру трудових, та регулюються положеннями Цивільного кодексу України, зокрема, ст. 634, 1011 – 1028 Цивільного кодексу України.2. УМОВИ ПРИЄДНАННЯ

2.1. Комісіонер укладає цей Договір із Комітентом шляхом приєднання до умов цього Договору в цілому. Приєднанням до умов цього Договору є підписання Комісіонером Заяви про приєднання до Договору комісії, форма якої встановлена Додатком № 1 до цього Договору, яка підписується Комісіонером в односторонньому порядку, набуває юридичної сили з моменту підписання, та є невід'ємною частиною цього Договору з моменту підписання.

2.1.1. Приєднання до умов цього Договору може здійснюватися шляхом складання Заяви про приєднання до Договору Комісії в електронній формі із накладенням електронного цифрового підпису Комісіонера.

2.2. Заява про приєднання має містити прізвище, ім'я, по-батькові Комісіонера, реєстраційний номер облікової картки, або серію, номер паспорта Комісіонера, адресу реєстрації місця проживання Комісіонера, номери засобів зв'язку Комісіонера, відомості про предмет Договору, строк, на який укладається Договір. Інші відомості можуть бути внесені до Заяви про приєднання на розсуд Комітента.

2.3. Комісіонер, підписуючи Заяву про приєднання має попередньо ознайомитися із текстом цього Договору. З моменту підписання Заяви про приєднання Комісіонер вважається таким, що був ознайомлений із текстом Основного Договору, погодився із усіма його умовами, та прийняв би такі умови навіть за наявності у нього можливості брати участь у визначенні умов договору.

2.4. Комісіонер не може запропонувати Комітентові свої умови Договору чи наполягати на внесенні змін до цього Договору. Такі вимоги Комісіонера не несуть для Комітента будь-яких правових наслідків.

2.5. Текст цього Договору встановлюється Комітентом в односторонньому порядку та розміщується в електронній формі на веб-сайті Комітента за посиланням:

https://www.greenpost.com.ua/. Комітент має право забезпечити доступ до тексту цього Договору в інший спосіб, ніж викладений у цьому пункті.

2.5.1. За відсутності у Комісіонера можливості ознайомитися із текстом Основного Договору на момент підписання Заяви про приєднання до Договору Комісії, Комісіонер має право запитати у Комітента копію цього Договору у паперовій формі.

2.5.2. Комітент має право надати Комісіонеру паперову копію цього Договору у паперовій формі, або відмовити Комісіонеру у наданні такої копії. У разі відмови у наданні копії Комісіонер має право не підписувати Заяву про приєднання до Договору Комісії до моменту ознайомлення із його змістом в електронній формі.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Комісіонер зобов'язаний:

3.1.1. Вчиняти правочини на умовах, найбільш вигідних для Комітента.

3.1.2. Вчиняти правочини, на виконання цього Договору, від свого імені.

3.1.3. Вчиняти правочини відповідно до вказівок Комітента, крім випадків, передбачених цим Договором.

3.1.4. Виконувати цей Договір самостійно, крім випадків, передбачених цим Договором.

3.1.5. На вимогу Комітента невідкладно, проте не пізніше 3 робочих днів з моменту отримання такої вимоги надати Комітенту інформацію стосовно виконання цього Договору, вчинених Комісіонером правочинів, а також іншу інформацію, що стосується виконання цього Договору.

3.1.6. У разі відступлення від вказівок Комітента невідкладно, проте не пізніше 1 години з моменту відступлення повідомити Комітента про факт відступлення, а також про причини такого відступлення.

3.1.7. У разі порушення третьою особою договору, укладеного із нею Комісіонером, негайно повідомити про це Комітента, зібрати та забезпечити необхідні докази.

3.1.8. Забезпечувати збереження майна Комітента, переданого Комісіонеру на виконання цього Договору, а також майна, отриманого Комісіонером за результатами виконання цього Договору.

3.1.8.1. Комісіонер несе відповідальність за втрату, недостачу або пошкодження майна Комітента.

3.1.9. Забезпечити себе усім необхідним для виконання цього Договору, крім випадків, передбачених цим Договором.

3.1.10. Перебувати у приміщеннях та будівлях, що належать на праві власності, або на праві користування Комітенту з метою належного виконання цього Договору.

3.1.11. За результатами виконання цього Договору надати Комітентові Звіт в порядку, визначеному цим Договором.

3.1.12. За результатами вчинення правочину передати Комітентові все одержане за цим Договором.

3.2. Комітент зобов'язаний:

3.2.1. Виплатити Комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у цим Договором.

3.2.2. Забезпечити Комісіонера усім необхідним для виконання обов'язку перед Третіми особами.

3.2.3. Прийняти від Комісіонера все належно виконане за цим Договором.

3.2.4. Прийняти Звіт Комісіонера в порядку, передбаченому цим Договором.3.2.5. На підставі Звіту Комісіонера, а у разі його відсутності – на підставі своїх облікових даних розробити та подати на підпис Комісіонеру у встановленому цим Договором порядку Акти здачі-приймання наданих послуг.

3.3. Комісіонер має право:

3.3.1. Вимагати від Комітента забезпечення Комісіонера усім необхідним для виконання цього Договору в межах, визначених цим Договором.

3.3.1.1. Необхідним для виконання цього Договору вважається майно, яке підлягає передачі третій особі, або майно, без якого виконання Правочину є об'єктивно неможливим.

3.3.2. Вчиняти на користь Комітента правочини від свого імені.

3.3.3. Отримувати комісійну плату в порядку та у розмірі, визначеному цим Договором.

3.3.4. Вимагати від Комітента відшкодування витрат у разі, якщо він вжив усіх заходів щодо вчинення правочину, але не міг його вчинити за обставин, які від нього не залежали.

3.3.5. Відступити від вказівок Комітента у разі, якщо цього вимагають інтереси Комітента і Комісіонер не міг попередньо запитати Комітента або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит, повідомивши Комітента протягом строку, передбаченого цим Договором.

3.4. Комітент має право:

3.4.1. Вимагати від Комісіонера належного виконання умов цього Договору.

3.4.2. Вимагати від Комісіонера відступлення права вимоги до третьої особи у разі порушення нею договору, укладеного між третьою особою та Комісіонером на виконання цього Договору.

3.4.3. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Комісіонера завчасно за 3 календарних днів.

3.4.4. Не пізніше 5 робочих днів після припинення Договору у зв'язку з односторонньою відмовою Комітента розпорядитися своїм майном, яке знаходиться у Комісіонера.

3.5. Права та обов'язки Сторін можуть виникати, також, з інших положень цього Договору, із домовленості Сторін, а також із закону.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Комісіонер зобов'язаний невідкладно, проте не пізніше 3 робочих днів з моменту подання Комітентові Заяви про приєднання до Договору Комісії приступити до виконання цього Договору.

4.2. У разі отримання відомостей про намір укласти Правочин, Комісіонер зобов'язаний невідкладно, проте не пізніше 1 години (якщо інший строк не встановлений цим Договором, або не випливає зі змісту Правочину) з моменту отримання таких відомостей, прибути за визначеним третьою особою місцем та укласти із такою третьою особою Правочин із врахуванням вимог, встановлених цим Договором.

4.3. Комісіонер зобов'язаний укладати Правочини із третіми особами, дотримуючись наступних умов:

4.3.1. Відповідно до Правочину Комісіонер, який в межах Правочину іменується виконавцем зобов'язується за завданням третьої особи, яка в межах Правочину іменується замовником надати кур'єрську послугу, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу.

4.3.1.1. Кур'єрською послугою, в розумінні Правочину є послуги із приймання документації, кореспонденції, чи іншої речі (далі – річ) замовника, або іншої визначеної замовником особи, або у визначеному замовником місці та подальше доставлення речі особі, визначені замовником, або замовнику, або у визначене замовником місце.

4.3.2. Оплата послуг виконавця розраховується виходячи із ваги речі, яка має бути доставлена та строків, протягом яких така річ має бути доставлена.

4.3.3. До розрахунку оплати послуг виконавця застосовується тариф «економ» у випадку, якщо замовник виявив намір укласти Правочин саме за таким тарифом, а виконавець отримав такий намір до 10 год. 00 хв. календарного дня, в межах якого має бути надана послуга.

4.3.3.1. Вартість надання послуги за тарифом «економ» складає:

- у разі, якщо вага речі становить до 1 кг. (одного кілограму) - 60 грн. (шістдесят гривень).

- у разі, якщо вага речі становить від 1 кг. (одного кілограму) до 5 кг. (п'яти кілограм) – 80 грн. (вісімдесят гривень).

- у разі, якщо вага речі становить від 5 кг (п'яти кілограм) до 20 кг. (двадцяти кілограм) – 110 грн. (сто десять гривень).

- у разі, якщо вага речі перевищує 20 кг., вартість надання послуги визначається письмовою вказівкою Комітента, а за її відсутності - самостійно Комісіонером із попереднім погодженням із Комітентом, та має становити не менше 110 грн. (ста десяти гривень).

4.3.4. До розрахунку оплати послуг виконавця застосовується тариф «стандарт» у випадку, якщо замовник виявив намір укласти Правочин саме за таким тарифом, виконавець отримав такий намір до 12 год. 00 хв. календарного дня, в межах якого має бути надана послуга.

4.3.4.1. Вартість надання послуги за тарифом «стандарт» складає:

- у разі, якщо вага речі становить до 1 кг. (одного кілограму) - 90 грн. (дев'яносто гривень).

- у разі, якщо вага речі становить від 1 кг. (одного кілограму) до 5 кг. (п'яти кілограм) – 110 грн. (сто десять гривень).

- у разі, якщо вага речі становить від 5 кг (п'яти кілограм) до 20 кг. (двадцяти кілограм) – 150 грн. (сто п'ятдесят гривень).

- у разі, якщо вага речі перевищує 20 кг., вартість надання послуги визначається письмовою вказівкою Комітента, а за її відсутності - самостійно Комісіонером із попереднім погодженням із Комітентом, та має становити не менше 150 грн. (ста п'ятдесяти гривень).

4.3.5. До розрахунків оплати послуг виконавця застосовується тариф «термінова доставка, vip-доставка» у випадку, якщо замовник виявив намір укласти Правочин саме за таким тарифом.

4.3.5.1. Вартість надання послуги за тарифом «термінова доставка, vip-доставка» складає:

- у разі, якщо вага речі становить до 1 кг. (одного кілограму), а виконавець зобов'язаний доставити річ у строк від трьох годин з моменту приймання речі - 140 грн. (сто сорок гривень).

- у разі, якщо вага речі становить від 1 кг. (одного кілограму) до 5 кг. (п'яти кілограм), а виконавець зобов'язаний доставити річ у строк від трьох годин з моменту приймання речі – 160 грн. (сто шістдесят гривень).

- у разі, якщо вага речі становить від 5 кг (п'яти кілограм) до 20 кг. (двадцяти кілограм), а виконавець зобов'язаний доставити річ у строк від трьох години з моменту приймання речі – 190 грн. (сто дев'яносто гривень).

- у разі, якщо вага речі перевищує 20 кг., а виконавець зобов'язаний доставити річ у строк від трьох години з моменту приймання речі, вартість надання послуги визначається письмовою вказівкою Комітента, а за її відсутності - самостійно Комісіонером із попереднім погодженням із Комітентом, та має становити не менше 190 грн. (ста дев'яноста гривень).

- у разі, якщо вага речі становить до 1 кг. (одного кілограму), а виконавець зобов'язаний доставити річ у строк від однієї години з моменту приймання речі - 190 грн. (сто дев'яносто гривень).

- у разі, якщо вага речі становить від 1 кг. (одного кілограму) до 5 кг. (п'яти кілограм), а виконавець зобов'язаний доставити річ у строк від однієї години з моменту приймання речі – 210 грн. (двісті десять гривень).

- у разі, якщо вага речі становить від 5 кг (п'яти кілограм) до 20 кг. (двадцяти кілограм), а виконавець зобов'язаний доставити річ у строк від однієї години з моменту приймання речі – 250 грн. (двісті п'ятдесят гривень).

- у разі, якщо вага речі перевищує 20 кг., а виконавець зобов'язаний доставити річ у строк від однієї години з моменту приймання речі, вартість надання послуги визначається письмовою вказівкою Комітента, а за її відсутності - самостійно Комісіонером із попереднім погодженням із Комітентом, та має становити не менше 250 грн. (двісті п'ятдесяти гривень).

4.3.6. Виконавець зобов'язаний доставити товар до 20 год. 00 хв. у календарний день, в межах якого було укладено Правочин, крім випадку, коли до визначення вартості послуг застосовується тариф «термінова доставка. vip-доставка».

4.3.6.1. У разі, якщо до визначення вартості послуг застосовується тариф «термінова доставка. vip-доставка» виконавець зобов'язаний здійснити доставку у найкоротший строк від трьох годин, або від однієї години, в залежності від побажань замовника та із врахуванням тарифів, викладених у п. 4.3.5.1. цього Договору.

4.3.7. За згодою із замовником та за додаткову плату виконавець має право надати замовнику додаткові послуги. Додатковими послугами в розумінні договору є супровідні послуги, які збільшують зручність отримання речі замовником, або створюють додаткові складнощі для виконавця. До додаткових послуг, зокрема, може належати:

- подання документів до канцелярії органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичних осіб державної власності, державних та комунальних закладів;

- очікування прийняття товару від замовника більш ніж 15 хвилин, проте не більше ніж 30 хвилин, якщо інше не погоджено сторонами;

- доставка речі у чітко визначений час, із максимальним відхиленням у 15 хвилин;

- надіслання замовнику повідомлення про доставку речі;

- надання речі особі, визначеній замовником, виключно після пред'явлення нею документів, що посвідчують особу.

4.3.8. За згодою із замовником на виконавця може покладатися обов'язок прийняти на користь замовника оплату за річ, передану визначеній замовником особі та повернути суму такої оплати у визначений цим Договором спосіб.

4.3.8.1. За наявності такого обов'язку, Комісіонер зобов'язаний оформити факти отримання речі від замовника та отримання оплати у відповідності до 4.12.1. цього Договору.

4.3.8.2. Виконавець має передати суму оплати за доставлену шляхом надіслання відповідної суми Комітенту, який зобов'язується невідкладно, проте не пізніше наступного банківського дня, який слідує після дня отримання Комітентом відповідної грошової суми, передати таку суму замовнику, якщо інше не встановлено домовленістю між виконавцем та замовником.

4.3.8.2.1. Комітент має право тідьки при погодженні з комісіонером, відрахувати від суми, яка підлягає поверненню замовнику вартість послуг із доставки відповідної речі.

4.3.9. Комісіонер зобов'язаний повідомляти третю особу про існування відносин із Комітентом за цим Договором.

4.3.10. За результатами надання послуг замовнику виконавець самостійно від свого імені проводить розрахунки із замовником відповідно до тарифів, викладених у цьому договорі. Для проведення розрахунків, якщо інше не встановлено домовленістю сторін, виконавець самостійно визначає спосіб проведення оплати, реквізити, за якими має бути проведена оплата, а також, приймає всі інші рішення, необхідні для належного проведення оплати послуг виконавця.

4.4. Комісіонер зобов'язаний з'явитися для укладення Правочину за місцем, зазначеним третьою особою у повідомленні про намір укласти Правочин до 14 год. 00. хв. у календарний день, у який було отримано таке повідомлення у разі, якщо його було отримано в межах строку, передбаченого п. 4.3.3., 4.3.4. цього Договору, якщо інше не встановлено цим Договором, та (або) змістом Правочину.

4.4.1. Правила п. 4.4. цього Договору не застосовуються до послуг, які надаються за тарифом «термінова доставка. vip-доставка»

4.5. Комітент зобов'язаний сприяти Комісіонерові в укладенні Правочинів. Зокрема, Комітент забезпечує Комісіонера можливістю отримувати інформацію про наміри третіх осіб укласти Правочин.

4.5.1. Обов'язок Комітента щодо забезпечення Комісіонера інформацією про наміри третіх осіб укласти Правочин, зокрема, може бути виконаний шляхом надання Комісіонеру доступу до відомостей, які Комітент отримує через свій веб-сайт.

4.6. Територією виконання цього Договору є територія, яка відповідає території міста Києва. Виконання цього Договору на іншій території має бути попередньо погоджено із Комітентом.

4.7. Комісіонер зобов'язаний виконати цей Договір самостійно, якщо інше не передбачено цим Договором.

4.7.1. У разі, якщо через обставини, які не залежали від Комісіонера, останній не має можливості вчинити Правочин відповідно до цього Договору, а невчинення такого Правочину очевидно призведе до настання для Комітента негативних наслідків, Комісіонер має право укласти усний договір субкомісії із будь-якою особою, яка приєдналася до цього Договору, залишаючись відповідальним перед Комітентом за виконання цього Договору.

4.7.2. Комісіонер зобов'язаний невідкладно повідомити Комітента про настання обставини, передбаченої п. 4.7.1. цього Договору.

4.8. Якщо інше не встановлено цим Договором, Комісіонер має виконати цей Договір у повній відповідності із вказівками Комітента, викладеними у цьому Договорі, або в окремих повідомленнях, здійснених відповідно до цього Договору.

4.8.1. Комісіонер має право відступити від вказівок Комітента, якщо це прямо встановлено цим Договором, або якщо цього вимагають інтереси Комітента і Комісіонер не має можливості попередньо запитати Комітента, або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі Комісіонер повинен повідомити Комітента про допущені відступлення від його вказівок як тільки це стане можливим, проте не пізніше 1 календарного дня з моменту допущення відступлення від вказівок Комітента.

4.8.2. Комісіонер самостійно несе ризики настання негативних наслідків, що можуть настати у зв'язку із відступленням від вказівок Комітента, крім випадків, передбачених цим Договором.

4.8.3. У разі, якщо відступленням від вказівок Комітента, Комітентові було заподіяно збитки, Комісіонер зобов'язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі, якщо інше не встановлено цим Договором.

4.8.4. У разі вчинення Комісіонером Правочину за ціною, нижчою ніж встановленою тарифами, передбаченими цим Розділом, він зобов'язаний повернути Комітенту різницю між встановленим тарифом та ціною, за якою було вчинено Правочин , якщо не доведе що він не мав можливості вчинити Правочин за встановленою тарифами ціною, а його вчинення за нижчою ціною попередив більші збитки.

4.8.5. Відступлення від вимог Комітента, вчинене у відповідності до п. 4.8.1. цього Договору є підставою для звільнення Комісіонера від обов'язку відшкодувати Комітенту збитків. Питання звільнення Комітента від обов'язку відшкодувати збитки, заподіяні відступленням від вказівок Комітента вирішуються Комітентом в односторонньому порядку та на власний розсуд.

4.9. Усі платежі, отримані Комісіонером за результатами вчинення Правочину є власністю Комітента з моменту одержання таких платежів Комісіонером.

4.9.1. Якщо Комісіонер вчинив Правочин на умовах більш вигідних, ніж ті, що були визначені Комітентом, додатково одержана вигода належить Комітентові.

4.9.2. Комісіонер зобов'язаний забезпечити збереження матеріальних цінностей, отриманих ним за результатами вчинення Правочинів.

4.9.3. Комісіонер несе відповідальність за нестачу, або втрату матеріальних цінностей, отриманих ним за результатами вчинення Правочинів. У разі допущення ним нестачі, або втрати таких матеріальних цінностей він зобов'язаний відшкодувати Комітентові їх вартість, яка визначається, як добуток вчинених Комісіонером правочинів та відповідного тарифу, за яким вчинявся такий Правочин, якщо інше не буде доведене Комісіонером.

4.9.4. Комісіонер зобов'язаний повернути Комітенту матеріальні цінності, отримані за результатами вчинення Правочину невідкладно, проте не пізніше наступного календарного дня, після дня вчинення Правочину.

4.10. Відповідно до умов цього Договору, на Комітента покладаються обов'язки щодо забезпечення Комісіонера усім необхідним для виконання обов'язку перед третьою особою за цим Договором, а також, щодо сприяння Комісіонерові у виконанні цього Договору

4.10.1. З метою виконання зазначених у п. 4.10. цього Договору обов'язків, Комітент може передавати Комісіонеру матеріальні цінності, а також інше майно, яке належить на праві власності, або на праві користування Комітенту.

4.10.2. За бажанням Комітента, передання майна Комісіонеру може оформлюватися Актом здачі-приймання майна, форма якого встановлена Додатком № 2 до цього Договору, який складається та підписується Сторонами у двох однакових примірниках, які мають однакову юридичну силу, та є невід'ємною частиною цього Договору з моменту підписання.

4.10.3. Комісіонер, якому передається майно Комітента, зобов'язаний забезпечити збереження такого майна до моменту повернення його Комітенту.

4.10.4. У разі втрати, або нестачі майна, переданого Комісіонеру відповідно до п. 4.10.1. цього Договору, Комісіонер зобов'язаний відшкодувати збитки, заподіяні втратою, або нестачею майна у повному обсязі, незалежно від наявності вини Комісіонера. Розмір таких збитків визначається відповідно за інформацією, щодо вартості переданого майна, визначеної в Акті здачі-приймання майна, а за його відсутності – відповідно до первинних документів Комітента, які містять відомості про таке майно, або відповідно до звичайних ринкових цін.

4.10.5. Комісіонер зобов'язаний повернути майно, передане йому відповідно до п. 4.10.1. цього Договору у строк, визначений в Акті здачі-приймання майна, а за його відсутності – домовленістю Сторін, проте не пізніше 14 календарних днів з моменту отримання такого майна.

4.10.6. У разі, якщо передання майна Комісіонеру оформлювалося відповідно до п. 4.10.2. цього Договору, повернення майна Комітенту оформлюється Актом про повернення майна, форма якого встановлена Додатком № 3 до цього Договору, який складається та підписується Сторонами у двох однакових примірниках, які мають однакову юридичну силу, та є невід'ємною частиною цього Договору з моменту підписання.

4.11. У разі, якщо третьою особою допускається невиконання, або неналежне виконання договору, укладеного між нею та Комісіонером, Комісіонер зобов'язаний негайно, проте не пізніше 2 годин повідомити про це Комітента, зібрати та забезпечити необхідні докази, та надати третій особі письмове попередження про відступлення права вимоги за договором, укладеним із третьою особою на користь Комітента, у випадку невжиття нею заходів щодо припинення порушення договору такого договору.

4.11.1. На першу вимогу Комітента, Комісіонер зобов'язаний прибути за місцезнаходженням Комітента, визначеним у цьому Договорі, якщо інше місце не визначене Комітентом, з метою підписання договору про відступлення права вимоги за договором про надання кур'єрських послуг, укладеного із третьою особою. З моменту підписання такого договору Комісіонер припиняє участь у відносинах із третьою особою, яка допустила порушення.

4.12. Комісіонер зобов'язаний надавати Комітенту повні та достовірні відомості щодо кожного факту приймання речей від третіх осіб, або інших осіб, передання речей третім особам, або іншим особам, залишення речей у певному місці, факти проведення розрахунків із третіми особами.

4.12.1. Комісіонер зобов'язаний надати Комітенту відомості щодо кожного факту приймання речей від третіх осіб та факту здійснення розрахунків із такою особою шляхом надіслання Комітенту електронного повідомлення про приймання речі за допомогою месенджеру «Телеграм або Вайбер» за номером телефону Комітента: +380 97 356 7777, та/або у відповідну групу закріплену за ним, та/або відмітити у особистому кабінеті.

4.12.2. За наявності вказівки Комітента, надісланої відповідно до Розділу 11 цього Договору, Комісіонер зобов'язаний скласти із особою, яка передає майно, або приймає майно, або здійснює розрахунки, Акт здачі-приймання речей, форма якого передбачена Додатком № 9 до цього Договору, який складається між Комітентом та відповідною особою, підписується ними у трьох однакових примірниках, один із яких надсилається Комітентові, другий залишається у Комісіонера, а третій – у відповідної особи, кожен з яких має однакову юридичну силу з моменту підписання.

4.12.3. Надіслання Комітенту Підтвердження приймання речі та (або) Акту здачі-приймання речі має здійснюватися невідкладно, проте не пізніше однієї години після прийняття речі.

4.13. Після вчинення Правочинів на виконання цього Договору, проте не рідше одного разу на календарний місяць, Комісіонер повинен надати Комітентові Звіт про виконання, форма якого встановлюється у Додатку № 4 до цього Договору, що складається та підписується Комісіонером в односторонньому порядку, та є невід'ємною частиною Договору з моменту такого підписання.

4.13.1. У разі наявності заперечень до Звіту про виконання Комітент має право викласти такі заперечення протягом 7 календарних днів з моменту отримання Звіту про виконання.

4.13.2. У разі неподання заперечень до Звіту про виконання у встановлений цим Договором строк, Звіт про виконання вважається прийнятим Комітентом.

4.13.3. У разі, якщо Комісіонер не погоджується із запереченнями Комітента, Сторони вирішують спір в порядку, визначеному Розділом 13 цього Договору.

4.13.4. У разі, якщо Комісіонером не було надано Звіту про виконання, протягом строку, визначеного цим Договором, Комітент має право скласти Акти здачі-приймання наданих послуг, на підставі своїх облікових даних. В такому разі Комісіонер позбавляється права заперечувати проти Актів здачі-приймання наданих послуг на тій підставі, що вони складені без урахування Звіту про виконання.

4.14. Після прийняття Комітентом Звіту про виконання, у разі відсутності з його боку заперечень, Сторони складають Акт здачі-приймання наданих послуг, форма якого встановлена Додатком № 5 цього Договору, що підписується Сторонами у двох примірниках, та є невід'ємною частиною цього Договору з моменту його підписання.

4.14.1. Комітент зобов'язаний на підставі Звіту про виконання, не пізніше ніж через 5 робочих днів з моменту отримання від Комісіонера Звіту, або, у разі дострокового припинення дії цього Договору – 5 днів з моменту припинення дії цього Договору, або не пізніше 5 робочих днів з моменту закінчення строку дії цього Договору, або протягом 5 робочих днів після досягнення згоди щодо оформлення Акту у відповідності до п. 4.14.4. цього Договору підготувати Акт здачі-приймання наданих послуг, та надіслати його у двох підписаних примірниках Комісіонеру за реквізитами, визначеними у Заяві про приєднання до Договору комісії.

4.14.2. Комісіонер зобов'язаний протягом 3 робочих днів з моменту отримання проекту Акту здачі-приймання наданих послуг підписати його у двох примірниках, та надіслати Комітенту один примірник Акту.

4.14.3. У разі наявності заперечень щодо змісту Акту, Комісіонер має письмово викласти такі заперечення та надіслати їх Комітенту. В такому разі спір між Сторонами вирішується за правилами, визначеними Розділом 13 цього Договору.

4.14.4. Сторони за взаємною згодою мають право скласти Акт здачі-приймання наданих послуг у будь-який час протягом фактичного існування відносин за цим Договором щодо обсягу фактично наданих послуг.

4.14.5. У разі, якщо Сторона, якій направлено Акт здачі-приймання наданих послуг не підписала такий Акт, або не направила заперечень щодо нього протягом 7 робочих днів з моменту його направлення, такий Акт вважається прийнятим та підписаним Сторонами, а відомості, викладені у ньому такими, що є достовірними та не оспорюються жодною зі Сторін.

4.15. У випадку відмови Сторони прийняти та /або підписати Акт здачі-приймання наданих послуг, інша Сторона має право скласти Акт про відмову прийняти/підписати Акт здачі-приймання наданих послуг, форма якого встановлена Додатком № 6 цього Договору, що підписується Комітентом та двома особами у двох примірниках, та є невід'ємною частиною цього Договору з моменту такого підписання.

4.15.1. У разі складання Акту про відмову прийняти/підписати Акт здачі-приймання наданих послуг, Акт здачі-приймання наданих Послуг вважається прийнятим Сторонами без зауважень та підписаним через 5 днів після підписання Акту про відмову у випадку ненадання відповідною Стороною письмових аргументованих заперечень щодо Акту протягом цього строку.5. КОМІСІЙНА ПЛАТА

5.1. За виконання цього Договору Комісіонер отримує комісійну плату у встановленому цим Договором порядку, яка складає 100 грн. 00 коп. ( сто гривень 00 коп.) за один вчинений Правочин.

5.2. Сторони погодили, що у разі виконання цього Договору з використанням майна, яке належать на праві власності чи перебувають у користуванні на відповідній правовій підставі Комітента, проте, які не використовуються для виконання обов'язку перед третьою особою, комісійна плата за цим Договором складає 30 грн. 00 коп. ( тридцять гривень 00 коп.) за один вчинений Правочин.

5.3. Комісійна плата сплачується Комісіонеру на підставі підписаних Сторонами Актів здачі-приймання наданих Послуг. Комітент зобов'язаний оплатити послуги Комісіонера протягом 30 календарних днів з моменту підписання Актів здачі-приймання наданих послуг.

5.3.1. Комісійна плата, визначена п. 5.1., 5.2. Договору, в кожному окремому випадку може змінюватися за домовленістю Сторін у порядку, визначеному цим Договором. Кінцевий розмір комісійної плати погоджується Сторонами в Акті здачі-приймання наданих послуг. У разі суперечності розміру комісійної плати, визначеної у Договорі та Акті, Комісіонеру сплачується розмір комісійної плати, визначеної в Акті.

5.4. Комісійна плата перераховується Комісіонеру шляхом передачі Комісіонеру готівкою, або безготівкового перерахування повної суми, визначеної в Актах здачі-приймання наданих послуг за реквізитами Комісіонера, визначеними у Заяві про приєднання до Договору комісії.

5.5. Комісіонер не має права відраховувати належні йому за цим Договором суми з грошових коштів, що надійшли до нього для Комітента.

5.6. Якщо цей Договір не був виконаний з причин, які залежали від Комітента, Комісіонер має право на комісійну плату на загальних підставах.

5.7. У разі розірвання або односторонньої відмови Комітента від цього Договору Комісіонер має право на плату за фактично вчинені дії.

5.8. Всі відрахування здійснюються Комітентом згідно з вимогами чинного законодавства України.6. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ.

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.

6.1. Інформація про комерційну діяльність будь-якої із Сторін, технічна інформація щодо проектів і послуг, включаючи дані про проекти, ділова інформація про діяльність Сторін, а також інформація, передана однією Стороною та позначена як "Конфіденційна інформація", вважається конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам.

6.2. Інформація, що не підлягає розголошенню, не повинна бути передана, розкрита, опублікована, скопійована або іншим способом відтворена і надана третім особам без попереднього на те дозволу Сторін.

6.3. Кожна Сторона вживає всіх необхідних заходів для захисту інформації одна одної з однаковим ступенем ретельності та зобов'язується забезпечити всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманої конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу або обробки.

6.4. Сторони не несуть відповідальності за розголошення конфіденційної інформації та даних, які були розголошені, опубліковані або іншим чином доступні ЗМІ і в мережі Інтернет, і отримані відповідно до норм чинного законодавства з загальнодоступних джерел.

6.5. Зобов'язання Сторін зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в порядку виконання даного Договору, вступає в силу з моменту підписання цього Договору обома Сторонами і залишається в силі протягом 5 (п'яти) років з моменту закінчення терміну дії Договору або його розірвання, незалежно від причин.

6.6. Відомості, що складають комерційну таємницю Сторони цього Договору не підлягають використанню, розголошенню, поширенню, оприлюдненню, переданню третім особам іншою Стороною цього Договору протягом існування сукупності ознак комерційної таємниці, встановлених у визначенні комерційної таємниці, наведеним у цьому Договорі.

6.6.1. Комерційною таємницею вважаються будь-яка інформація, яка відповідає ознакам комерційної таємниці, встановленим у визначенні комерційної таємниці, наведеному у цьому Договорі, або визначені володільцем такої інформації, як комерційна таємниця.

6.6.2. Сторони презюмують, що мінімальний строк існування ознак комерційної таємниці складає 3 роки. Вчинення протягом цього строку дій, визначених п. 6.6. цього Договору вважається неправомірним та тягне за собою передбачені цим Договором, або законом наслідки, якщо інше не буде доведене Стороною, яка вчинила такі дії.

6.7. У випадку порушення зобов'язання зберігати в таємниці інформацію, яка є комерційною таємницею іншої Сторони, винна Сторона зобов'язана відшкодувати потерпілій Стороні всі збитки, понесені останньою у зв'язку з таким порушенням.

6.8. Відносини щодо охорони комерційної таємниці та конфіденційної інформації можуть врегульовуватися іншими договорами, угодами чи домовленостями сторін.7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОМІСІОНЕРА. ФОТО- ТА ВІДЕОЗЙОМКА КОМІСІОНЕРА.

7.1. Підписуючи цей Договір Комісіонер надає згоду на обробку його персональних даних.

7.2. Обробка персональних даних здійснюється виключно з метою:

- ідентифікації Комісіонера, як суб'єкта цивільних правовідносин.

7.3. Сторони погоджують, що Комітент має право виключно на збирання та накопичення персональних даних щодо Комісіонера.

7.4. Персональними даними, які можуть оброблюватися відповідно до цього Договору є прізвище, ім'я, по-батькові Комісіонера, його реєстраційний номер облікової картки, паспортні відомості (серія, номер, ким і коли виданий), адреса реєстрації місця проживання, адреса фактичного проживання, номери телефону, адреса електронної пошти, сторінки у соціальних мережах (Facebook, Skype, Instagram, Telegram, Viber, інші).

7.5. Комітент зобов'язаний забезпечити належний захист персональних даних Комісіонера. Випадкова втрата, знищення, обробка третіми особами персональних даних Комісіонера є порушенням умов цього Договору та тягне за собою визначені цим Договором наслідки.

7.6. Комітент не має права поширювати персональні дані Комісіонера. Будь-яке поширення персональних даних Комісіонера є порушенням умов цього Договору та тягне за собою визначені цим Договором наслідки.

7.7. У випадку порушення умов цього Договору щодо обробки та захисту персональних даних Комітент зобов'язаний відшкодувати Комісіонеру усі понесені у зв'язку з цим збитки.

7.8. Підписуючи цей Договір, Комісіонер надає згоду на проведення зйомки його на фото- та (або) відеоплівку ..

7.9. Підписуючи цей Договір Комісіонер надає згоду на публічний показ, відтворення та розповсюдження фото- та відеоматеріалів, на яких зображено Комісіонера.

7.10. Фото- та відеозйомка Комісіонера проводяться виключно з метою ідентифікації Комісіонера третіми особами та підтвердження відомостей про відносини між Комісіонером та Комітентом за цим Договором.

7.10.1. За додатковою усною згодою Комісіонера Комітент набуває права використати фото-, відеоматеріали із зображенням Комісіонера у рекламних цілях.

7.11. Комісіонер може вимагати припинення публічного показу фото-та відеоматеріалів в тій частині, яка стосується його особистого життя. Витрати, пов'язані з вилученням фото- та відеоматеріалів з публічного показу відшкодовуються Комісіонером.

7.12. Сторони усвідомлюють, що фото-та відеоматеріали, створені відповідно до положень цього Розділу є інтелектуальною власністю Комітента. Комісіонер не є співавтором фотографій та не має будь-яких майнових та немайнових прав інтелектуальної власності на фото- та відеоматеріали.8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ КОМІТЕНТА

8.1. Виключно з метою сповіщення третіх осіб про відносини між Сторонами, які виникли на підставі цього Договору, Комітент може передавати Комісіонерові майно, яке належить Комітентові на праві власності, або на праві користування, та яке містить об'єкти права інтелектуальної власності Комітента, зокрема, логотипи, торгівельні марки, комерційні найменування, та інше.

8.2. Сторони усвідомлюють, що передання такого майна Комісіонеру не є переданням прав інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності Комітента.

8.3. Будь-яке використання об'єктів права інтелектуальної власності Комітента, здійснене без попереднього погодження Комітента є порушенням прав інтелектуальної власності Комітента та тягне за собою правові наслідки, передбачені законом.

8.4. Комісіонер, використовуючи майна, яке містить об'єкти права інтелектуальної власності Комітента зобов'язаний дбати про ділову репутацію Комітента, не вчиняти дій, які можуть негативно вплинути на ділову репутацію Комітента, а разі вчинення таких дій, відшкодувати Комітенту збитки, заподіяні такими діями.

8.5. Комісіонера не має права надавати третім особам недостовірну інформацію щодо підстав володіння майном, яке містить об'єкти права інтелектуальної власності Комітента.9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За несвоєчасне та/або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

9.2. У випадку заподіяння збитків винна у цьому Сторона відшкодовує їх у повному обсязі.

9.3. Непередання, несвоєчасне передання Комісіонером отриманої від третьої особи речі, або непередання, несвоєчасне передання речі третій особі, визнається неналежним виконанням цього Договору.

9.3.1. У разі настання обставин, передбачених п. 9.3. цього Договору із Комісіонера на користь Комітента стягується неустойка у формі штрафу у розмірі 50% від вартості непереданої, або несвоєчасно переданої речі.10. ФОРС МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком незалежних від їх волі обставин, в тому числі: стихійних лих, пожеж, повеней, землетрусів, воєнних дій, цивільних безладів, страйків, змін вимог законодавства, заборон або інших дій державних органів тощо, що перешкоджають належному виконанню зобов'язань за цим Договором. При виникненні зазначених обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини.

10.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, зобов'язана повідомити про настання або припинення обставин непереборної сили у письмовій формі негайно, однак не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту їх настання або припинення, а також підтвердити їхнє існування достовірними документами від Торгово-Промислової Палати України або іншого уповноваженого органу. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них у майбутньому і не звільняє від відповідальності за цим Договором.11. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

11.1. З метою врегулювання відносин, які прямо не встановлені цим Договором, Сторони можуть досягти домовленості Сторін шляхом обміну інформацією усно у телефонному режимі, або в режимі відеоконфереції за допомогою Skype, або іншого електронного ресурсу, визначеного сторонами, як належний засіб обміну інформацією та письмово, шляхом надіслання простих, рекомендованих, або цінних листів, електронних листів, а також повідомлень за допомогою месенджерів, соціальних мереж, чи інших ресурсів, визначених Сторонами, як належний засіб обміну інформацією.

11.1.1. Належними є комунікації, здійснені через веб-сайт Комітента.

11.2. Обмін інформацією вважається таким, що вчинений належним чином, якщо він вчинений засобами, передбаченими п. 11.1. цього Договору за реквізитами, визначеними Розділом 14 цього Договору та Заявою про приєднання до Договору комісії.

11.3. Вимога Комітента, яка стосується порядку виконання цього Договору, подана Комісіонеру у відповідності до вимог п. 11.2. цього Договору прирівнюється до вказівки Комітента та утворює для Комісіонера обов'язок виконати Договір, дотримуючись такої вимоги.

11.4. Копії документів, зокрема рахунків, доставлених по електронній пошті, визнаються Сторонами такими, які мають юридичну силу до моменту обміну оригіналами, що проводиться Сторонами в найкоротші терміни.

11.5. Інформація щодо порядку виконання цього Договору, Правочинів із третіми особами, фактів отримання, передачі, повернення майна, проведення розрахунків, а також інша інформація, що стосується відносин за цим Договором, надіслана/отримана відповідно до п. 11.1., 11.2. цього Договору визнається Сторонами достовірною та такою, що була надіслана/отримана Стороною цього Договору, якщо реквізити адресата/адресанта такої інформації співпадають із реквізитами Сторони, визначеними у цьому Договорі, або у Заяві про приєднання до Договору комісії.

11.6. Форми і порядок обміну інформацією, які не були погоджені в Договорі, які можуть

знадобитися для виконання цього Договору, встановлюються Сторонами в робочому порядку шляхом досягнення домовленості Сторін в порядку, передбаченому п. 11.1. цього Договору.12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ.

12.1. Цей Договір є строковим Договором комісії, який набуває чинності з моменту підписання Комісіонером Заяви про приєднання до Договору комісії та діє протягом строку, передбаченого Заявою про приєднання до Договору комісії, проте не більше ніж 9 місяців.

12.2. Закінчення строку дії цього Договору не припиняє обов'язків Сторін, які виникли протягом строку дії цього Договору

12.3. Одностороння відмова від виконання умов цього Договору не допускається.

12.3.1. Односторонньою відмовою від виконання умов цього Договору, в тому числі, вважається невчинення дій щодо виконання цього Договору протягом 5 робочих днів без поважної причини.

12.4. Зміна умов цього Договору допускається виключно за ініціативою Комітента. Комісіонер не має права пропонувати внесення змін до цього Договору.

12.4.1. У разі виникнення у Комітента наміру щодо внесення змін до цього Договору, він має завчасно за 2 тижні попередити кожного Комісіонера про намір внести зміни до цього Договору із викладенням змісту таких змін.

12.4.2. Попередження про внесення змін має бути надіслане Комісіонерам письмово за реквізитами, визначеними у Заявах про приєднання до Договору комісії.

12.4.3. Комісіонер, який отримав повідомлення про внесення змін до цього Договору має право протягом 5 робочих днів надіслати Комітенту письмову відмову від виконання цього Договору зі змінами. У разі надіслання такого повідомлення Сторони мають не пізніше
закінчення двотижневого строку, передбаченого п. 12.4.1. цього Договору підписати Додаткову угоду про розірвання цього Договору.

12.4.4. Зміни до цього Договору оформлюються Протоколом про внесення змін до Договору комісії, форма якого встановлена Додатком № 7 до цього Договору, який розробляється та підписується Комітентом в односторонньому порядку, та є невід'ємною частиною цього Договору з моменту підписання.

12.4.5. Протокол про внесення змін до Договору комісії має бути доведений до відома усіх Комісіонерів, що приєдналися до цього Договору. Після надіслання Протоколу про внесення змін до Договору комісії усім Комісіонерам, не очікуючи на отримання відповідей від Комісіонерів Комітент має право опублікувати нову редакцію цього Договору із змінами, внесеними відповідно до Протоколу про внесення змін до Договору комісії.

12.5. Цей Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін шляхом підписання Додаткової угоди про розірвання Договору комісії.

12.6. Цей Договір може бути розірвано Комітентом в односторонньому порядку. Комітент має право розірвати цей Договір у будь-який час, повідомивши про це Комісіонера завчасно за 15 календарних днів.

12.6.1. У разі розірвання Договору Комітентом в односторонньому порядку, Договір вважається розірваним з моменту закінчення визначеного п'ятнадцятиденного строку без підписання будь-яких додаткових угод.

12.7. Цей Договір припиняється:

- у разі закінчення строку його дії. У разі, якщо Комісіонер продовжує виконувати обов'язки за Договором після закінчення цього строку та жодна із сторін не заявила про розірвання Договору, Договір не припиняється та вважається переукладеним на той самий строк.

- з інших підстав, передбачених законом.13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Усі спори, пов'язані з виконанням, зміною або розірванням цього Договору вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів, а у випадку недосягнення згоди - розглядаються у порядку, що встановлений чинним законодавством України.

13.2. З моменту укладення цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.14. РЕКВІЗИТИ КОМІТЕНТА

Фізична особа-підприємець Чередниченко Анатолій Миколайович

ідентифікаційний код: 2930316156

місцезнаходження: 03055, Київ, вул.. Провіантська 3, оф 115

р/р UA613218420000026009053061361 відкритий в КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842.

Телефони:
+38(044)229-42-48, +38(093)000-42-48, +38(095)000-42-48, +38(096)000-42-48.

Електронна пошта: info@greenpost.com.ua.

Веб сайт: https://www.greenpost.com.ua/.

Telegram: @Anatoliy13.

____________________________ФОП Чередниченко А.М.

Made on
Tilda